Vejledning til udfyldelse af produktionsoplysninger

Vejledning til udfyldelse af produktionsoplysninger i Fiskeristyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Produktionsoplysninger

Oplyses for hver kombination af art, størrelse og oprindelse/anvendelse.

Tilførsel: Levende opdrætsmateriale (fx fisk, skaldyr og tang) som aktivt tilføres anlægget med henblik på videre opdræt. Egen produktion af opdrætsmateriale (f.eks. ejen produktion af æg), samt naturlig settling af f.eks. alger, muslinge- og østerslarver skal ikke oplyses.

Fraførsel: Opdrætsmateriale (fx fisk, skaldyr og tang) som tranporteres væk fra anlægget.

Art: Artslisten er genereret ud fra de opdrætsarter, som er valgt på siden for produktionsmæssige anlægsoplysninger. Stemmer listen ikke, med de arter du ønsker at indberette for, skal du gå tilbage i blanketten og rette i listen over opdrætsarter.

Størrelse: 
Større individer (og andet): Alt som ikke er rogn, æg eller yngel og ungfisk. Tang anføres også her.
Yngel og ungfisk (juvenile): Ikke kønsmodne fisk som anvendes til videre opdræt eller er fanget/udsættes i naturen.
Rogn: Rogn eller kaviar til konsum. 

Oprindelses- og anvendelseskoder:
Fra/til andet akvakulturanlæg. Levende materiale overføres fra eller til andet akvakulturanlæg.
Levende eksport. Salg ud af landet eller til eksportvirksomhed af levende fisk. Anføres som 'yngel og ungfisk', hvis anvendelsen er videre opdræt.
Til dansk havbrug. Salg af f.eks. regnbueørred til videre opdræt på havbrug
Intern overførsel. Overførsel af opdrætsmateriale mellem forskellige anlæg med samme CVR-nr. Naturlig etablering af muslinger, østers og tang på net, liner m.m. skal ikke angives.
Konsum. Fraførsel til konsum eller videre forarbejdning på slagteri eller opskæringsvirksomhed.
Indsamlet eller udsat i naturen. Fx. æg strøget fra vildfisk eller udsætning at yngel i frivand. 
Put & take/Lystfiskeri. Fisk til udsætning i danske put and take søer
Døde, kasserede og undslupne (værdi skal ikke oplyses).
Andet: Skal beskrives med ord. Fx forskning.

Mængde: For 'Yngel og ungfisk' angives mængden i kilo og styk. For andre størrelser angives mængden (rund/urenset vægt) i kilo. For bløddyr omfattes skallens vægt.

Levende æg (1000 stk.): Æg til opdræt angives i 1000 stk. Fx skrives 26000 æg som 26 i skemaet.

Samlet købs-/salgspris: Den samlede købs-/salgspris ekskl. moms for den oplyste mængde, angivet i danske kr.