Om Den Europæiske Hav, Fiskeri-, og Akvakulturfond 2021-2027

EU-Kommissionen har fremlagt forslag til nyt finansielt instrument for den fælles fiskeri­politik og EU’s maritime politik for perioden 2021-2027: Den europæiske fond for hav, fiskeri og akvakultur (EHFAF). 

Fiskeristyrelsen bidrager dels til forhandlingerne om forslag til forordning om Den Europæiske Hav, Fiskeri og Akvakulturfond for perioden 2021-2027 og dels til at sikre, at der etableres det nødvendige grundlag for, at dansk udmøntning af fonden kan iværksættes i 2021.  

Formålet med fonden er at støtte opnåel­­se af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæs­sige målsætninger i den fælles fiskeripolitik (CFP), at fremme gennemfø­relse af EU’s havpolitik og at styrke international havforvaltning.

Forslaget er baseret på fire prioriteter:

1. Prioritet: Fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af akvatiske biologiske ressourcer.

2. Prioritet: Bidrag til bæredygtig akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter

3. Prioritet: Muliggørelse af vækst i bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund.

4. Prioritet: Styrke den internationale havforvaltning og muliggøre sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have.

Forenkling af Hav- og Fiskeriprogrammet

Det foreliggende forslag til EU-regler tager sigte på øget resultatorientering og på at forenkle gennemførelsen af det nuværende Europæiske Hav- og Fiskeriprogram. Det skal ske med en forenklet opbygning baseret på færre og bredere prioriteter på EU-niveau, hvorunder medlemsstaterne selv kan udvikle de relevante støtteordninger med tilhørende resultatindikatorer. Dette skal dog ske under hensyntagen til en liste over ikke-støtteberettigede aktiviteter og begrænsninger på enkelte områder. Størstedelen af fonden udmøntes i nationale programmer, som udarbejdes af medlemsstaterne. De nationale programmer beskriver, hvilke udfordringer der skal adresseres med fondens midler og sætter målsætninger for indsatsen. De nationale programmer skal godkendes af Kommissionen.

Det nye program for den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond

Fiskeristyrelsen har på denne baggrund igangsat et projekt om at udarbejde forslag om et dansk program til udmøntning af den kommende Europæiske Fond for Hav, Fiskeri og Akvakultur (EHFAF) for perioden 2021-2027. Programmet godkendes af Kommissionen, og nye EU-medfinansierede tilskudsordninger vil kunne åbne for ansøgning fra 2021. Fiskeristyrelsen har påbegyndt forberedelser af projektet med udarbejdelse af situationsbeskrivelse og SWOT-analyse til brug for programmet.

Den politiske aftale

Dansk fiskeri kan se frem til et stærkt rygstød fra alle partier i Folketinget. Partierne er enige om at udvikle fiskeriet i en grøn og mere bæredygtig retning med en bred aftale om fordelingen af knap 917 mio. kr. fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for perioden 2021-2023.

Læs den politiske aftale af 18. marts 2021 om udmøntning af programmet for perioden 2021-2023.

Partnerskabsaftale for 2021-2027

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen, der danner rammen om samarbejde og koordination mellem de implementerende myndigheder og andre aktører.

Du kan læse mere om partnerskabsaftalen for 2021-2027.