Fiskeristyrelsen påbegynder sagsbehandlingen i de sager under EHFF tilskudsordningerne, som har afventet resultatet af Kammeradvokatens gennemgang. Gennemgangen er sket som opfølgning på Rigsrevisionens beretning fra oktober 2018 og viser, at der i nogle tilfælde er givet tilsagn og udbetalt tilskud under programmet, som er i strid mednationale såvel som EU-regler på fiskeriområdet.

Det har desværre vist sig, at der har været fejl i Fiskeristyrelsens sagsbehandling af ansøgninger om tilskud. Nogle fejl skyldes, at der er givet urigtige eller vildledende oplysninger. Andre skyldes, at regler er blevet fortolket forkert. Der er i nogle tilfælde givet et for højt tilskudsbeløb, og i andre tilfælde skulle der ikke have været givet tilsagn. Derfor har sagsbehandlingen i en periode været sat i bero. Vi vil nu igen gå i gang med at sagsbehandle tilskudssagerne.

Vi begynder med de sager, hvor sagsbehandlingsfejlene ikke har betydning for sagen.

Efter sommerferien vil de sager, der er berørt af sagsbehandlingsfejlene, blive gennemgået. Denne gennemgang kan få forskellige konsekvenser for den enkelte tilskudsansøger:

  • Tilskudsansøger kan få et mindre tilskud, end vedkommende oprindelig fik tilsagn om
  • Tilskudsmodtager kan få besked om, at vedkommende alligevel ikke er berettiget til tilskud
  • Tilskudsmodtager kan (hvis der allerede er sket udbetaling) blive bedt om at tilbagebetale tilskuddet.