Fiskeristyrelsen har udarbejdet en SWOT-analyse, der skal indgå i det kommende danske EHFAF-program 2021-2027. SWOT-analysen belyser de styrker, svagheder, muligheder og trusler, der er i hav -, fiskeri – og akvakultursektoren og det akvatiske miljø. Det er et EU-krav, at medlemsstaterne laver en SWOT-analyse. Det er på baggrund af SWOT-analysen, at man identificerer hvilke behov, der danner grundlag for formulering af de forskellige indsatser og prioriteter i det kommende danske EHFAF-program.

SWOT-analysen er udarbejdet på baggrund af universiteternes situationsbeskrivelse og SWOT-analyse, interessentbidrag fra en bred skare af eksterne interessenter, og bemærkninger og bidrag fra Erhvervsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. 

SWOT-analysen viser fx et stærkt behov for mere viden, data og information på mange områder fx i forhold til forvaltning, fiskeriet, miljøforbedring og klimaaftryk. Klima og bæredygtighed er et gennemgående tema i SWOT-analysen, både i forhold til erhverv, udvikling, miljøforbedring og naturbeskyttelse. Brexit er nævnt under størstedelen af fokusområder i analysen, da der er stor usikkerhed om, hvad det vil komme til at betyde for sektoren som helhed og i særdeleshed for erhvervet.

SWOT-analysen har på mange områder identificeret de samme styrker og svagheder mv. som for det nuværende program. Det gælder f.eks. ikke god økologisk tilstand i en del vandløb og søer, manglende viden til brug for økosystemforvaltning, stor viden om dansk fiskeri, negativ påvirkning af økosystemer, høj fødevaresikkerhed, udvikling af dataindsamling og udfordringer med rekruttering, der alle går igen fra den nuværende programperiode.

Her kan du læse den samlede SWOT-analyse.