Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond har til formål, at bidrage til opnåel­­se af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæs­sige målsætninger i den fælles fiskeripolitik (CFP), at fremme gennemfø­relse af EU’s havpolitik og at styrke international havforvaltning.

Forenkling af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF)

Der er vedtaget et nyt finansielt instrument for den fælles fiskeri­politik og EU’s maritime politik for perioden 2021-2027: Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF).

Med de nye regler fokuseres der på øget resultatorientering og på at forenkle gennemførelsen af programmet. Det er opnået med en enklere opbygning med færre og bredere prioriteter på EU-niveau.

Medlemsstaterne kan i højere grad selv udvikle de relevante støtteordninger med tilhørende resultatindikatorer til at måle fremgangen. Det skal dog ske under hensyntagen til en liste over ikke-støtteberettigede aktiviteter og begrænsninger på enkelte områder. Størstedelen af fonden udmøntes i nationale programmer, som udarbejdes af medlemsstaterne. Det nationale program for Hav-, Fiskeri- og Akvakultur beskriver hvilke udfordringer, der skal adresseres med fondens midler, og sætter målsætninger for indsatsen. Det danske program skal godkendes af EU-Kommissionen, hvilket forventes i andet halvår af 2022.

EU-regler

Forordningen, der sætter rammerne for fonden, blev vedtaget den 7. juni 2021. Læs mere om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond.

Læs også om de fælles bestemmelser for EU's fonde, som blev vedtaget den 24. juni 2021.

De fire Unionsprioriteter

Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) bygger på fire unionsprioriteter:

 1. Fremme af bæredygtigt fiskeri og genopretning og bevarelse af akvatiske biologiske ressourcer.
 2. Fremme af bæredygtige akvakulturaktiviteter og forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, som bidrager til fødevaresikkerheden i Unionen.
 3. Muliggørelse af en bæredygtig blå økonomi i kyst-, ø- og indlandsområder og støtte til udvikling af fiskeri- og akvakulturafhængige lokalsamfund.
 4. Styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have.

Det kommende danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram

Inden der i større omfang kan fordeles midler fra EHFAF, skal det nationale program godkendes. Det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram, som beskriver den danske udmøntning af EHFAF-midlerne, forventes godkendt af EU-Kommissionen inden udgangen af 2022.

Programmet skal bidrage til blandt andet EU-målsætninger om grøn omstilling, bæredygtig fiskeriforvaltning baseret på biologisk rådgivning, udvikling på land i kystnære områder, herunder kystfiskeri, og fremme af afsætning. Det skal medvirke til:

 • at dansk fiskeri og akvakultur indgår i den grønne omstilling med fremme af miljømæssig bæredygtighed og klimamålsætningerne,
 • at natur, miljø, vækst og beskæftigelse i både land og by fortsat opretholdes og udvikles og
 • at fiskerierhvervet rustes til at stå imod fremtidens udfordringer.

Læs høringsversionen af EHFAF-programmet.

Kommende tilskudsordninger

Der er allerede åbnet enkelte tilskudsordninger i løbet af 2021 og 2022. I løbet af programperioden, forventer Fiskeristyrelsen at åbne nedenstående ordninger.

Forventede tilskudsordninger under EHFAF:

 • Investering i kystfiskeri
 • Vandløbsrestaurering
 • Indsats mod marint affald
 • Fiskerikontrol
 • Dataindsamling
 • Produktions- og Afsætningsplaner (PAP)
 • Grøn omstilling fiskeri
 • Grøn omstilling akvakultur
 • Maritim viden

Den politiske aftale

Der er indgået en bred politisk aftale den 18. marts 2021 om fordeling af knap 917 mio. kr. fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for perioden 2021-2023.

Læs den politiske aftale af 18. marts 2021 om udmøntning af programmet for perioden 2021-2023.

Partnerskabsaftale for 2021-2027

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen, der danner rammen om samarbejde og koordination mellem EU-programmernes implementerende myndigheder og andre aktører.

Læs partnerskabsaftalen for 2021-2027.