Spørgsmål og svar vedrørende aktivitetskravet

For kalenderåret 2019 vil alle landede arter medtages ved opgørelse af et fartøjs landede mængder, herunder ukvoterede arter, som fx hesterejer mv. samt skaldyr. Bemærk at dette kun gælder for kalenderåret 2019.

 

For kalenderåret 2020, er det udelukkende arter som indgår i et fartøjs årsmængder, der medregnes i opgørelsen. I kalenderåret 2020 er derimod mulighed for at efterleve aktivitetskravet såfremt et fartøj har haft mindst 100 havdage jf. nedenfor.

 

Der er meddelt dispensation fra ansøgningsfristen den 15. januar 2020, hvilket betød, at der for kalenderåret 2019 ekstraordinært kunne ansøges om dispensationer fra aktivitetskravet i 2019 frem til den 15. marts 2020.

For kalenderåret 2020, er dispensationsfristen den. 15. januar 2021.

Nej, havdage kan ikke anvendes til efterlevelse af aktivitetskravet for kalenderåret 2019. Reglerne vedrørende havdage, er først gældende fra 1. januar 2020, og kan derved først bringes i anvendelse for aktivitetskravet for kalenderåret 2020.

For fartøjer, som ikke fører logbog, vil en afregning tælle som en havdag, dog maksimalt én havdag pr. døgn.

For øvrige fartøjer er definitionen af en havdag, en fangstrejse, hvor der registres en afsejling og en ankomst.

1)  Forbrug af havdage for en fangstrejse udregnes som:

Antal timer fra afrejse til ankomst/24 (oprundet til nærmeste antal hele dage).

En kontinuerlig fangstrejseperiode (en gruppering) fortsætter, så længe der er mindre end 24 timer fra ankomst til næste afsejling. I princippet kan uendeligt mange fangstrejser grupperes, hvis afsejlingsbetingelsen er opfyldt, hver gang en ny fangstrejse påbegyndes.

2)  Udregning af havdage for en gruppering udregnes som:

Antal timer fra afsejling for den første fangstrejse i gruppen til ankomsten for den sidste fangstrejse i gruppen/24 timer (oprundet til nærmeste hele antal dage).

 

Havdage opgøres pr. kalenderår.

Modregningsprocenten kan ikke måles på afvigelsen i havdage, men kun i forhold til fartøjets landede mængder og værdien heraf i forhold til årsmængderne.

Ja, et fartøjs havdage forud for en fartøjsudskiftning, kan overgå til det indskiftede fartøj i forbindelse med opgørelsen af de samlede havdage.

Nej, der kan ikke søges dispensation fra at opnå 100 havdage. Muligheden for at opfylde aktivitetskravet via havdage skal ses som en ekstra mulighed, hvis et fartøj ikke har levet op til 25 % kravet.

Den alternative mulighed til at kunne opfylde aktivitetskravet, vil altid hedde 100 havdage. Det bliver ikke forøget til mere end 100 havdage, ved at der overføres årsmængder til fartøjet.

Konsekvensen ved ikke at opfylde aktivitetskravets betingelser vil være, at der sker modregning i initialkvoten i det efterfølgende kvoteår.

Initialkvoten er den årsmængde, som tildeles i begyndelsen af et kvoteår.

I det omfang et fartøj har tilstrækkeligt med årsmængder tilbage til at dække modregning, vil modregningen blive foretaget i fartøjets tilbageværende årsmængder. I modsat fald vil der sker en forholdsvis modregning i de frasolgte årsmængder. 

Da fartøjet ikke har nogen tilbageværende årsmængder at foretage modregning i, vil der vil blive foretaget en forholdsvis afregning i de udlejede årsmængder.

Såfremt fartøjet ikke kan dække de opfiskede mængder gennem erhvervelse eller leje af nye årsmængder, vil der være tale om overfiskeri, der vil skulle sanktioneres i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Fiskeristyrelsen forventer normalvis at udsende afgørelser om modregninger i årsmængder som følge af manglende overholdelse af aktivitetskravet ud ved udgangen af 1. kvartal i det efterfølgende kalenderår. Grundet Covid-19 omstændighederne, må der forventes en længere sagsbehandling vedrørende aktivitetskravet for kalenderåret 2019.

Bemærk at der kun vil blive sendt afgørelser ud til fartøjer som ikke har efterlevet aktivitetskravet. Der vil i forbindelse med en afgørelse være en høringsfrist på 10 hverdage.