Hvilke arter medregnes i opgørelsen af et fartøjs landede mængder?

Det udelukkende arter som indgår i et fartøjs årsmængder, der medregnes i opgørelsen. Fra kalenderåret 2020 og frem er der mulighed for at efterleve aktivitetskravet, såfremt et fartøj har haft mindst 100 havdage jf. nedenfor.

Hvad er fristen for at indsende en dispensationsansøgning?

En dispensationsansøgning skal være i Fiskeristyrelsen i hænde senest d. 15. januar i det efterfølgende år. Fristen for kalenderåret 2021 er således 15. januar 2022.

Hvordan defineres og opgøres en havdag

For fartøjer, som ikke fører logbog, vil en afregning tælle som en havdag, dog maksimalt én havdag pr. døgn.

For øvrige fartøjer er definitionen af en havdag, en fangstrejse, hvor der registres en afsejling og en ankomst.

1. Forbrug af havdage for en fangstrejse udregnes som:

Antal timer fra afrejse til ankomst/24 (oprundet til nærmeste antal hele dage).

En kontinuerlig fangstrejseperiode (en gruppering) fortsætter, så længe der er mindre end 24 timer fra ankomst til næste afsejling. I princippet kan uendeligt mange fangstrejser grupperes, hvis afsejlingsbetingelsen er opfyldt, hver gang en ny fangstrejse påbegyndes.

2. Udregning af havdage for en gruppering udregnes som:

Antal timer fra afsejling for den første fangstrejse i gruppen til ankomsten for den sidste fangstrejse i gruppen/24 timer (oprundet til nærmeste hele antal dage).

Opgøres havdage pr. kalenderår eller kvoteår?

Havdage opgøres pr. kalenderår.

Kan nedsættelsen af tildelte årsmængder baseres på afvigelsen i procentpoint mellem faktiske havdage og måltallet på 100 havdage?

Modregningsprocenten kan ikke måles på afvigelsen i havdage, men kun i forhold til fartøjets landede mængder og værdien heraf i forhold til årsmængderne.

Kan et fartøjs havdage forud for en fartøjsudskiftning, overtages af det indskiftede fartøj?

Ja, et fartøjs havdage forud for en fartøjsudskiftning, kan overgå til det indskiftede fartøj i forbindelse med opgørelsen af de samlede havdage.

Kan fartøjsejeren ansøge om dispensation om ikke at opnå 100 havdage?

Nej, der kan ikke søges dispensation fra at opnå 100 havdage. Muligheden for at opfylde aktivitetskravet via havdage skal ses som en ekstra mulighed, hvis et fartøj ikke har levet op til 25 % kravet.

Overtages kravet om 100 havdage af fartøjer, som får overdraget årsmængder i henhold til §51, stk. 3-5?

Den alternative mulighed til at kunne opfylde aktivitetskravet, vil altid hedde 100 havdage. Det bliver ikke forøget til mere end 100 havdage, ved at der overføres årsmængder til fartøjet.

Hvad er konsekvensen, såfremt et fartøj ikke opfylder aktivitetskravet, og fartøjets kvoteandele efterfølgende er solgt helt eller delvist inden der er sket modregning i årsmængderne?

I det omfang et fartøj har tilstrækkeligt med årsmængder tilbage til at dække modregning, vil modregningen blive foretaget i fartøjets tilbageværende årsmængder. I modsat fald vil der sker en forholdsvis modregning i de frasolgte årsmængder. 

Hvad er konsekvensen, såfremt et fartøj ikke opfylder aktivitetskravet, og årsmængderne for en bestemt art, efterfølgende er udlejet 100 % [udenfor og inden for pulje]

Da fartøjet ikke har nogen tilbageværende årsmængder at foretage modregning i, vil der vil blive foretaget en forholdsvis afregning i de udlejede årsmængder.

Hvad er konsekvensen, såfremt et fartøj ikke opfylder aktivitetskravet, og årsmængderne efterfølgende er opfisket inden der er sket modregning i årsmængderne?

Såfremt fartøjet ikke kan dække de opfiskede mængder gennem erhvervelse eller leje af nye årsmængder, vil der være tale om overfiskeri, der vil skulle sanktioneres i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Får fartøjer, som opfylder aktivitetskravet meddelelse om, at fartøjer har opfyldt kravet?

Nej, der kun vil blive sendt afgørelser ud til fartøjer som ikke har efterlevet aktivitetskravet. Der vil i forbindelse med en afgørelse være en høringsfrist på 10 hverdage.