Alle fartøjer med FKA og/eller IOK kvoteandele skal opfylde aktivitetskravet.

Aktivitetskravet kan opfyldes ved:

  • Minimum 25% i aktivitetsprocent
  • Minimum 60 havdage

Undtagelser:

Fartøjer med en samlet værdi op til 250.000 kr. af årsmængderne på fartøjets kvoteandele ved kvoteårets afslutning.

Fartøjer der har ansøgt og opnået dispensation på grund af havari, fiskeristop, fiskerirelateret uddannelse, fartøjsførerens sygdom el. lign eller varetagelse af tillidspost i fiskeriets organisationer eller som følge af modernisering.

Fartøjer der har ansøgt og opnået dispensation fordi de er ejet af et kvoteselskab eller laug.

Hvordan beregnes aktivitetsprocenten?

Aktivitetsprocenten = værdi af landinger/værdi af årsmængder

Værdi af landinger = Afregningsværdien på alle landinger i kvoteåret på arter med én kvoteandel

Værdi af årsmængder = Værdien af årsmængderne for 2022 beregnes på baggrund af de gennemsnitlige afregningspriser for 2021. Årsmængderne opgøres som de tildelte årsmængder i kvoteåret på de kvoteandele fartøjet råder over ved kvoteårets udgang. Dog medtages ikke

  • Årsmængder, som overføres fra et kvoteår til et andet for et fartøj
  • Årsmængder, som registreres på et dansk indregistreret fiskefartøj, som følge af et eller flere individuelle kvotebytter

Hvilke arter medregnes i opgørelsen af et fartøjs landede mængder?

Fartøjet kan medregne landingsværdien af alle IOK- og FKA arter i farvande/områder omfattet af en kvoteandel uanset om fartøjet har ejet en kvoteandel og uden begrænsning til den tildelte årsmængde. Således kan også medtages landinger på indlejede mængder inde og uden for pulje samt landinger i forbindelse med rationsfiskeri.

Hvad er fristen for at indsende en dispensationsansøgning?

En dispensationsansøgning skal være i Fiskeristyrelsen i hænde senest d. 1. februar i det efterfølgende år. Fristen for kalenderåret 2022 er således 1. februar 2023.

Hvordan defineres og opgøres en havdag?

Definition: Havdage er antal døgn i et givent kalenderår, hvor et fartøj er til havs i forbindelse med en fangstrejse.

Definition af fangstrejse: Sejlads med et fiskefartøj i forbindelse med udøvelse af erhvervsfiskeri. En fangstrejses varighed regnes fra tidspunktet, hvor fartøjet forlader havn, til tidspunktet for fartøjets ankomst til havn.

For fartøjer, som ikke fører logbog

For fartøjer, som ikke fører logbog, vil en afregning tælle som en havdag, dog maksimalt én havdag pr. døgn.

Alternativt accepterer Styrelsen, at fartøjer som ikke fører logbog, kan dokumentere antallet af havdage ved fremsendelse af eksempelvis AIS-oplysninger eller andre oplysninger, som dokumenterer fartøjets færdsel. Oplysningerne skal være verificeret af Søfartsstyrelsen og skal som minimum indeholde oplysninger om dato, tidspunkt og position. Fartøjet skal endvidere oplyse, hvilke aktiviteter der har været udført og sammenhængen til den konkrete fiskeaktivitet.

For fartøjer der fører logbog

For øvrige fartøjer er definitionen af en havdag, en fangstrejse, hvor der registres en afsejling og en ankomst.

1. Forbrug af havdage for en fangstrejse udregnes som:

Antal timer fra afrejse til ankomst/24 (oprundet til nærmeste antal hele dage).

En kontinuerlig fangstrejseperiode (en gruppering) fortsætter, så længe der er mindre end 24 timer fra ankomst til næste afsejling. I princippet kan uendeligt mange fangstrejser grupperes, hvis afsejlingsbetingelsen er opfyldt, hver gang en ny fangstrejse påbegyndes.

2. Udregning af havdage for en gruppering udregnes som:

Antal timer fra afsejling for den første fangstrejse i gruppen til ankomsten for den sidste fangstrejse i gruppen/24 timer (oprundet til nærmeste hele antal dage).

Opgøres havdage pr. kalenderår eller kvoteår?

Havdage opgøres pr. kalenderår.

Kan nedsættelsen af tildelte årsmængder baseres på afvigelsen i procentpoint mellem faktiske havdage og måltallet på 60 havdage?

Modregningsprocenten kan ikke måles på afvigelsen i havdage, men kun i forhold til fartøjets landede mængder og værdien heraf i forhold til årsmængderne.

Kan et fartøjs havdage forud for en fartøjsudskiftning, overtages af det indskiftede fartøj?

Ja, et fartøjs havdage forud for en fartøjsudskiftning, kan overgå til det indskiftede fartøj i forbindelse med opgørelsen af de samlede havdage.

Kan fartøjsejeren ansøge om dispensation om ikke at opnå 60 havdage?

Nej, der kan ikke søges dispensation fra at opnå 60 havdage. Muligheden for at opfylde aktivitetskravet via havdage skal ses som en ekstra mulighed, hvis et fartøj ikke har levet op til 25 % kravet.

Overtages kravet om 60 havdage af fartøjer, som får overdraget årsmængder i henhold til §52, stk. 5-7?

Den alternative mulighed til at kunne opfylde aktivitetskravet, vil altid hedde 60 havdage. Det bliver ikke forøget til mere end 60 havdage, ved at der overføres årsmængder til fartøjet.

Hvad er konsekvensen, såfremt et fartøj ikke opfylder aktivitetskravet, og fartøjets kvoteandele efterfølgende er solgt helt eller delvist inden der er sket modregning i årsmængderne?

I det omfang et fartøj har tilstrækkeligt med årsmængder tilbage til at dække modregning, vil modregningen blive foretaget i fartøjets tilbageværende årsmængder. I modsat fald vil der sker en forholdsvis modregning i de frasolgte årsmængder. 

Hvad er konsekvensen, såfremt et fartøj ikke opfylder aktivitetskravet, og årsmængderne for en bestemt art, efterfølgende er udlejet 100% (udenfor og inden for pulje)?

Da fartøjet ikke har nogen tilbageværende årsmængder at foretage modregning i, vil der vil blive foretaget en forholdsvis afregning i de udlejede årsmængder.

Hvad er konsekvensen, såfremt et fartøj ikke opfylder aktivitetskravet, og årsmængderne efterfølgende er opfisket inden der er sket modregning i årsmængderne?

Såfremt fartøjet ikke kan dække de opfiskede mængder gennem erhvervelse eller leje af nye årsmængder, vil der være tale om overfiskeri, der vil skulle sanktioneres i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Får fartøjer, som opfylder aktivitetskravet meddelelse om, at fartøjer har opfyldt kravet?

Nej, der kun vil blive sendt afgørelser ud til fartøjer som ikke har efterlevet aktivitetskravet. Der vil i forbindelse med en afgørelse være en høringsfrist på 10 hverdage.

Hvad får det af konsekvenser i forhold til opfyldelse af aktivitetskravet, hvis jeg registrer mine kvoteandele og årsmængder på en FLH pr. 31. december?

Konsekvenserne ved at registrere promilleandele og årsmængder på en FLH pr. 31. december, afhænger af forløbet forud for overdragelsen. Konsekvenserne afhænger således af, om salget af dit tidligere fartøj, forud for overdragelsen til en FLH, er sket uden for eller inden for dansk fiskeri.

1. Salg inden for dansk fiskeri

Ved salg af fartøjet inden for dansk fiskeri, følger opgørelse af havdage fartøjet til den nye ejer. Opgørelse af landinger på fartøjets årsmængder, overtages af en FLH. Salget kan ikke anses for at være en fartøjsudskiftning. I tilfælde af, at det frasolgte fartøj i forgående år ikke opfyldte aktivitetskravet, vil den akkumulerende modregningsprocent følge fartøjet indtil, at fartøjet igen opfylder aktivitetskravet

2. Salg uden for dansk fiskeri

Såfremt salget er sket til en person eller selskab uden for dansk fiskeri, anses overdragelsen som led i en fartøjsudskiftning. Overdragelsen bliver således omfattet af Reguleringsbekendtgørelsens § 50, stk. 1. Det medfører, at det frasolgte fartøjs opgørelse af landinger på fartøjets årsmængder og havdage, overtages af en FLH. I tilfælde af, at det frasolgte fartøj i forgående år ikke opfyldte aktivitetskravet, vil FLH’en samtidig overtage den akkumulerende modregningsprocent.

Du kan se Reguleringsbekendtgørelsens §50, stk. 1 her. §50, stk. 1 skal læses i sammenhæng med reglerne om fartøjsudskiftning i Kapacitetsbekendtgørelsen, som findes her.