Baggrund

Med bekendtgørelse nr. 1258 af 27. november 2019 om regulering af fiskeri efter muslinger og østers blev der i § 16 indført et aktivitetskrav for fartøjer i muslinge- og østersfiskeriet.

Hensigten med aktivitetskravet er at sikre, at alle fartøjer, som har en eller flere Fartøjstilladelsesandele (FTA) til muslinge- og/eller østersfiskeri er aktive i fiskeriet. Ved ”aktiv” forstås, at alle fartøjer med FTA skal fiske og lande muslinger og østers svarende til en andel af værdien af de FTA, der er placeret på fartøjet.

Opfyldelse af aktivitetskravet

Et fartøj med blåmusling-FTA opfylder aktivitetskravet, hvis der i den aktuelle fiskerisæson fra fartøjet fiskes og landes årsmængder svarende til 25 procent af værdien af de gennemsnitlige samlede landinger af blåmusling pr. FTA for de placerede FTA for hhv. fiskeri i Limfjorden, og for Bælthavet og vestlige Østersø.

Et fartøj med østers-FTA opfylder aktivitetskravet, hvis der i den aktuelle fiskerisæson fra fartøjet fiskes og landes årsmængder svarende til 25 procent af værdien af den tildelte årsmængde pr. FTA for de placerede FTA.

Et fartøj med både blåmuslinge- og østers-FTA opfylder aktivitetskravet, hvis der i den aktuelle fiskerisæson fra fartøjet fiskes og landes årsmængder svarende til 25 procent af de sammenlagte værdier af blåmusling og østers pr. FTA for de placerede FTA. Ved fiskerisæson forstås:

  1. Fra og med den første søndag i september til den første søndag i juli for fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden.
  2. Fra og med den 1. september til og med den 14. maj for fiskeri efter østers i Limfjorden.
  3. 1. marts til 28./29. februar for fiskeri efter blåmuslinger i Bælthavet og vestlige Østersø.

Beregning af værdier.

Værdien af blåmuslinger og østers opgøres årligt ved afslutningen af hver fiskerisæson, og det er værdien fra den foregående sæson, som er udgangspunktet for beregningen af, om det enkelte fartøj opfylder aktivitetskravet i indeværende sæson.

Beregningen af fartøjets aktivitet ift. kravet i § 16 sker ved afslutningen af fiskerisæsonen (1. juli for sammenlagte værdier af begge fiskerier).

Blåmusling – Bælthavet og vestlige Østersø

Værdien af de gennemsnitlige landinger af blåmuslinger pr. FTA for foregående sæson (2019/2020) i Bælthavet og vestlige Østersø er beregnet til 2.771.272 kr. på grundlag af afregningspriserne i Fiskeristyrelsens register for sæsonen 2019/20.

Et fartøj, hvorpå der placeret FTA til fiskeri efter blåmuslinger i Bælthavet og vestlige Østersø, skal således fiske og lande årsmængder af blåmuslinger svarende til mindst 692.818 kr. pr. FTA for blåmuslinger, som er registreret på fartøjet, for at kunne efterleve aktivitetskravet i 2020/21.

Blåmusling - Limfjorden

Værdien af den gennemsnitlige landede mængde af blåmusling pr. FTA for foregående sæson (2019/2020) i Limfjorden er er beregnet til 393.520 kr. på grundlag af afregningspriserne i Fiskeristyrelsens register for sæsonen 2019/20.

Et fartøj, hvorpå der placeret FTA til fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden, skal således fiske og lande årsmængder af blåmusling svarende til mindst 98.380 kr. pr. FTA for blåmuslinger, som er registreret på fartøjet, for at kunne efterleve aktivitetskravet i 2020/21.

Østers - Limfjorden

Gennemsnitsprisen på østers i Limfjorden i foregående sæson er beregnet til 39,58 kr. pr. kg. Gennemsnitsprisen er beregnet på grundlag af afregningspriserne i Fiskeristyrelsens register for sæsonen 2019/20.

Årsmængden pr. FTA østers i Limfjorden for sæson 2020/21 er 1.864 kg.

Et fartøj, hvorpå der placeret FTA til fiskeri efter østers, skal således fiske og lande årsmængder af østers svarende til mindst 18.444 kr. pr. FTA for østers, som er registreret på fartøjet, for at kunne efterleve aktivitetskravet i 2020/2021.

Både blåmuslinger og østers - Limfjorden

Fartøjer, som både har blåmuslinge- og østers FTA skal, for at leve op til aktivitetskravet, fiske og lande årsmængder af østers og/eller blåmusling for værdier svarende til de sammenlagte værdier af blåmusling og østers.

Eksempel: Et fartøj, som råder over 2 blåmusling-FTA og 2 østers-FTA skal således lande årsmængder af blåmuslinger og/eller østers for i alt (2 x 98.380 kr.) + (2 x 18.444 kr.) = 233.648 kr. for at leve op til aktivitetskravet.

Manglende opfyldelse af aktivitetskravet

Fartøjer, som ikke opfylder aktivitetskravet vil i den efterfølgende fiskerisæson få nedskrevet de mængder, der tildeles per FTA, jf. § 16, stk. 5-7.

Dispensation

Opfylder man ikke aktivitetskravet er det muligt at søge om dispensation efter § 17, såfremt det på grund af havari, fiskeristop, fartøjsførerens sygdom el.lign. eller varetagelse af tillidspost i fiskeriets organisationer ikke har været muligt at fiske og lande de krævede mængder.