Der kræves en opdrætstilladelse fra Fiskeristyrelsen til opdræt af muslinger og østers.

Ved ansøgning skelnes der mellem to former for opdræt af muslinger og østers: Opdræt i vandsøjlen, hvor den opdrættede art friholdes fra hav- eller fjordbund ved hjælp af liner, bure, stativer eller lignende, og kulturbankeproduktion, hvor der udlægges opdrættede muslinger eller østers i afgrænsede områder på havbunden.

Opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen kan ansøges hele året.

Fødevareministeriet har indført et midlertidig stop for ansøgning om kulturbankeproduktion gældende fra 1. februar 2021. Stoppet vil ikke påvirke nærværende ansøgningsrunde eller eksisterende tilladelser, som også vil kunne forlænges som hidtil. Stoppet indføres med henblik på sikring af, at der ikke sker en uhensigtsmæssig privatisering af havbunden i Limfjorden, som kan være i konflikt med andre aktiviteter på fjorden.


Find fælles ansøgningsskema med vejledning vedrørende tilladelser til opdræt i vandsøjlen/kulturbankeproduktion af muslinger og østers, og som Word-dokument her.

Link til Bekendtgørelse om kulturbankeproduktion af muslinger og østers - Retsinformation

Link til Bekendtgørelse om opdræt af muslinger i vandsøjlen - Retsinformation

Ved ansøgning om tilladelser til opdræt skal man endvidere være opmærksom på, om det ansøgte område er beliggende i, eller ved et såkaldt Natura 2000-område, hvor der gælder særlige vilkår.

Her kan du få flere oplysninger om Natura 2000-områder

Området, hvor du ønsker at placere et opdrætsanlæg, skal ligge i et såkaldt produktionsområde, der udpeges af Fødevarestyrelsen. Det er et led i den generelle overvågning af fødevaresikkerheden, idet muslinger og andre skaldyr kan indeholde forskellige algegifte.

Læs mere om udlagte produktionsområder