Afhængig af om der fiskes efter muslinger indenfor eller udenfor et Natura 2000-område, gælder der særlige regler.

Forvaltning af muslinge- og østersfiskeri indenfor Natura 2000 områder

Særlige beskyttelsesbehov

I Natura 2000-områder er der særlige beskyttelseshensyn i forhold til de udpegede naturtyper og arter. Den overordnede målsætning er opretholdelse og/eller genopretning af gunstig bevaringsstatus for de udpegede arter og naturtyper. De konkrete målsætninger for områderne er angivet i de relevante vand- og naturplaner.

I Natura 2000-områder beskyttes ålegræs og rev mod fiskeri efter muslinger og østers, ligesom fiskeriet skal være bæredygtigt for henholdsvis muslinge- og østersbestanden.

Her kan du læse mere om naturplaner på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Her kan du læse mere om vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forvaltning

Miljø- og Fødevareministeriet er ansvarlig myndighed for fiskeriforvaltning og -regulering i alle Natura 2000-områder på havet og skal sikre den rette balance mellem erhvervets udviklingsmuligheder og hensynet til miljøet. Det betyder, at fiskeri efter muslinger og østers ikke må være en hindring for, at der kan opnås gunstig bevaringsstatus for de udpegede arter og naturtyper i områderne, som for eksempel havfugle, havpattedyr, stenrev, sandbanker, større lavvandede bugte og vige.

Fiskeri efter muslinger og østers bliver forvaltet inden for de rammer, som miljø- og naturhensynene giver mulighed for. Det er derfor ikke tilladt at fiske efter muslinger og østers i alle Natura 2000-områder.

Der kan udelukkende fiskes efter muslinger og østers, hvis man har en tilladelse hertil. Der skal søges om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers hos Fiskeristyrelsen.

Du finder reglerne her: Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers.

Konsekvensvurdering af fiskeri i Natura 2000 områder

I Natura 2000-områder skal den indsendte fiskeplan konsekvensvurderes. En konsekvensvurdering betyder, at effekten af det ansøgte fiskeri undersøges. Konkret undersøges det, hvilken påvirkning fiskeriet vil have på de udpegede arter og naturtyper, som findes i det aktuelle Natura 2000-område, samt om fiskeriet er foreneligt med de nedsatte miljømål i henhold til vandområde- og naturplaner.

Du kan finde tidligere konsekvensvurderinger af ansøgt fiskeri her.

Vilkår for fiskeriet

Det er DTU Aqua, som udarbejder konsekvensvurderingerne, mens det er Fiskeristyrelsen, som træffer beslutning om en eventuel tilladelse til fiskeri – herunder på hvilke vilkår der åbnes for fiskeri. I de nuværende tilladelser er der blandt andet krav om anvendelse af GPS og sensor/ kameraudstyr, beskyttelse af rev, genudlægning af større sten.

En fiskeritilladelse i et Natura 2000-område gælder - med de nuværende regler - for ét år af gangen, da der ifølge Habitatdirektivet skal foretages en vurdering af fiskeriets påvirkning. På baggrunden af konsekvensvurderingen træffer Fiskeristyrelsen beslutning om, hvorvidt et fiskeri kan tillades, og på hvilke vilkår et eventuelt fiskeri kan tillades. Hensynet til områdets udpegningsgrundlag er her af afgørende betydning.

Forvaltning af muslinge- og østersfiskeri udenfor Natura 2000 områder

Udenfor Natura 2000-områderne skal fiskeri efter muslinger tage højde for områdernes miljømål.

Det er tilladt at udøve fiskeri efter blåmuslinger og østers i godkendte produktionsområder udenfor Natura 2000-områder, hvis der foreligger en tilladelse hertil.

En tilladelse til fiskeri forudsætter af Fiskeristyrelsen har godkendt en indsendt fiskeplan, som beskriver det ønskede fiskeri, herunder den mængde som ønskes fisket, lokalitet hvor fiskeriet skal finde sted, periode hvor fiskeriet vil foregå og en række andre forhold.

Omplantning af muslinger

Omplantning af muslinger betyder, at muslingeyngel flyttes fra et område med høj tæthed af yngel til et område, hvor der er gode vækstbetingelser for muslingerne.

Muslingerne udlægges i afgrænsede områder, hvor de vokser til konsumstørrelse. Muslinger omplantes endvidere ved forestående iltsvind til områder som ikke er berørt af iltsvind.

Læs mere om regeringens muslingepolitik.

Udlagte kulturbanker

Fiskeri er forbudt i områder hvor der er givet tilladelse til kulturbankeproduktion i henhold til Bekendtgørelse om kulturbankeproduktion af muslinger og østers. Optagning af muslinger og østers fra kulturbanker kræver en særlig tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Her kan du se de aktuelle tilladelser til kulturbanker med angivelse af positioner

Spandeprøve-/Kulturbankeskema til indberetning 

 

Krav og tilladelser til muslingefiskeri

Fiskeri efter blåmuslinger i Danmark er underlagt en række krav, som blandt andet skal sikre, at fiskeriet lever op til EU’s miljødirektiver. Der er særlige krav til beskyttelse af ålegræs og stenrev, ligesom der i kystnære områder er begrænsninger på, hvor mange fartøjer, der må fiske samtidigt.

Tilladelse til fiskeri uden for Natura 2000-områder

Inden muslingefiskeri kan påbegyndes, skal der ansøges om det hos Fiskeristyrelsen.

Langs Jyllands østkyst udøves fiskeriet af seks muslingefartøjer, mens 39 muslingefartøjer har tilladelse til at udøve fiskeri i Limfjorden. Derudover er der to fartøjer, som har tilladelse til fiskeri i Isefjord.

Udstedelse af tilladelser

Fiskeristyrelsen udsteder årligt tilladelse til fiskeri efter blåmuslinger. I den forbindelse fastsættes kvoten for fiskeri i Natura 2000-områderne. For de øvrige produktionsområder, hvor fiskeri er tilladt, er der fastsat en procedure for behandling af ansøgning om fiskeri.

Procedure for ansøgning

I forbindelse med ansøgning om fiskeri efter blåmuslinger udenfor Natura 2000-områder skal der indsendes en fiskeplan. Fiskeplanen skal indeholde oplysninger om, hvor fiskeriet ønskes udøvet og hvor mange blåmuslinger,der ønskes fisket. Landbrugsstyrelsen udsteder de konkrete fiskeritilladelser.

Forsøgsordning vedr. fiskeri efter blåmuslinger i nye områder

Det er nu muligt at ansøge om tilladelse til fiskeri på forsøgsordning efter blåmuslinger i dele af indre danske farvande. Det drejer sig om muslingeproduktionsområderne 90 – 95.

 Kun ejere af fartøjer med muslinge- og/eller østers-FTA kan ansøge om tilladelse. Der kan kun søges om tilladelse til fiskeri på forsøgsordningen til nye områder til ét fartøj.

 Ansøgning skal ske på det tilhørende ansøgningsskema

Ansøgningsskema

Skemaet indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mailadressen: muslingefiskeri@fiskeristyrelsen.dk

 Tilladelse på forsøgsordningen udstedes til to perioder. Der kan ansøges om fiskeri med et fartøj til begge perioder:

 1.  periode fra 14. januar 2019 - 31. marts 2019.
  • Ansøgningsfrist: 28. december 2018

 2. periode fra 1. april 2019 – 30. juni 2019.
  • Ansøgningsfrist: 7. marts 2019

Om forsøgsordningen

Kun eksisterende fartøjer med FTA (muslinge- og /eller østers) kan opnå tilladelse. Fartøjer der opnår tilladelse til fiskeri på forsøgsordningen kan ikke samtidigt deltage i andre tilladelsesfiskerier.

En ansøgning må indeholde op til 3 produktionsområder. Områderne skal prioriteres.

Fiskeriet vil, hvis ikke andet fremgår, blive underlagt samme krav og vilkår som stilles i det eksisterende muslingefiskeri.

Fiskeriet vil ske som et fiskeri på ugerationer og være uafhængigt af antal FTA. Ugerationen sættes til 150 ton pr. uge.

Der kan gives tilladelse til følgende antal fartøjer i de enkelte områder:

Område 90 - 93:            4

Område 94:                   2

Område 95:                   4

 

Tildeling af tilladelser

Tildeling af tilladelserne sker efter efterfølgende retningslinjer:

 1. Hvis antallet af ansøgninger er mindre end antallet af tilladelser, der kan uddeles. Alle ansøgninger kan efterkommes og en tilladelse vil kunne udstedes.
 2. Hvis antallet af ansøgninger er større end antallet af tilladelser, der kan uddeles. Tildeling af tilladelser vil ske ved simpel lodtrækning. Hvert fartøj vil deltage i lodtrækningen med ét lod. Ansøgere, der ikke måtte have fået tilladelse i første periode, men ansøger til anden periode, vil få forret til en tilladelse i anden periode.

 Tildeling af produktionsområde sker efter efterfølgende retningslinjer:

 1. Hvis antallet af ansøgninger til et givent område er mindre end antallet af fartøjer, der er plads til i området. Alle ansøgninger til området bliver efterkommet.
 2. Hvis antallet af ansøgninger til et givent område er større end antallet af fartøjer, der er plads til i området. Tildeling til området sker ved simpel lodtrækning. Hvert fartøj der har ansøgt om tilladelse til området, vil deltage i lodtrækningen med ét lod.
 3. For fartøjer der ikke får opfyldt deres 1. prioritet gælder følgende for deres 2. prioritet: Er der plads til flere fartøjer i området, efter at fartøjer med 1. prioritet til området har fået tilladelse, vil tildeling af tilladelser ske efter retningslinjerne i punkt 1 og 2.
 4. For fartøjer der ikke får opfyldt deres 2. prioritet gælder følgende for deres 3. prioritet: Er der plads til flere fartøjer i området, efter at fartøjer med 1. og 2. prioritet til området har fået tilladelse, vil tildeling af tilladelser ske efter retningslinjerne i punkt 1 og 2.
 5. Fartøjer der ikke får opfyldt nogen af sine prioriteter, vil få meddelelse om områder med ledige pladser. Der vil være mulighed for at søge de ledige pladser. Pladsernes fordeles efter retningslinjerne her over.