Erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand

Her finder du regelsættet for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand. Regelsættet er udarbejdet for at opfylde kravene fastsat i EU-regi med henblik på genopretning af bestanden af europæisk ål.

Fiskeristyrelsen udsteder i juli 2022 tilladelser til fiskeri efter ål

De bedrifter, der har haft registrerede landinger af ål i 2021, får nu i juli 2022 udstedt deres åletilladelser efter, at der er vedtaget en ny lukkeperiode for ålefiskeriet i Danmark.

Den 1. juli 2022 træder bekendtgørelse nr. 844 af 13. juni 2022 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra og med 1. november 2022 til og med 31. januar 2023 i kraft, hvilket betyder, at det i den periode er forbudt at udøve fiskeri efter ål.

Ålestopbekendtgørelsen for 2022/2023

Lukkeperiode for fiskeri efter ål i saltvand

Ny bekendtgørelse om lukkeperiode for fiskeri efter ål i saltvand træder i kraft den 1. juli 2022. Bekendtgørelsen fastsætter en ny ålelukkeperiode i Danmark i forhold til foregående sæsoner.

Det er besluttet at lukkeperioden i Danmark skal ligge fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023.

Der kan læses nærmere om ændringen af bekendtgørelsen her.

Lukkeperioden gælder for både det erhvervsmæssige og det rekreative fiskeri efter ål i saltvand. Med bekendtgørelsen er det ikke tilladt, for hverken det erhvervsmæssige eller det rekreative fiskeri efter ål i saltvand, at opbevare levende ål i f.eks. hyttefade, opbevaringsruser og lignende i lukkeperioden.

Hvis ål fanges i lukkeperioden, skal disse straks genudsættes.

Det er fra lukkeperiodens start den 1. november 2022 heller ikke tilladt at lande ål fanget i saltvand inden denne dato. Alle ål skal således være landet senest 31. oktober 2022 og være taget op af hyttefade, opbevaringsruser eller lignende.     

Fiskeri efter andet end ål i lukkeperioden

Det er tilladt at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber til andet end ålefiskeri i lukkeperioden, hvis betingelserne i § 7, stk. 2-5 i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt. Efter gældende ålestopbekendtgørelses § 2, stk. 2 gælder også, at bundgarn og bundgarnslignede redskaber, der anvendes til andet end ålefiskeri, må være forsynet med ruser, når ruserne er indrettet, så de ikke kan tilbageholde ål.

Hvis ål fanges i lukkeperioden, skal de straks genudsættes.

Vigtig oplysning om opretholdelse af åletilladelse

Ålefiskere, som ikke har indberettet ålelandinger på deres bedrift, inden udgangen af det pågældende år, vil uden forudgående varsel via brev eller e-mail, få deres åletilladelse tilbagekaldt (mister tilladelsen) i det efterfølgende år, da de ikke opfylder forudsætningen for at opretholde tilladelsen. Bekendtgørelsen kan tilgås ved at klikke her.

Indberetning af fangst

Fiskeristyrelsen gør opmærksom på, at fiskere, der afsætter egen fangst direkte til forbrugerne m.v., senest ved udløbet af det følgende døgn (kl. 24.00) efter landingen, skal sende oplysninger om landingen til Fiskeristyrelsen.

Oplysningerne kan sendes enten ved elektronisk indberetning af afregning på Fiskeriportalen eller ved anvendelse af papirskema, der kan tilgås via dette link. Skemaet hedder ”Skema til indberetning af salg direkte til forbrugere”. En manglende indberetning, jf. ovenstående, er en overtrædelse af reglerne og vil blive sanktioneret. 

Bekendtgørelsen kan tilgås ved at klikke her.

Tilmeldingsskema til erhvervsmæssigt fiskeri med op til 6 kasteruser

Erhvervs- og bierhvervsfiskere, der ikke har tilladelse til ålefiskeri, kan i perioderne fra:

- 1. februar til og med den 9. maj,

- 1. august til og med 31. oktober

efter tilmelding til det lokale fiskeriinspektorat få mulighed for at anvende op til seks kasteruser til fiskeri efter ål. Ruserne må ikke tages i brug, før de er tilmeldt hos det lokale fiskeriinspektorat og det individuelle nummer, som skal påføres vagerne, er modtaget.

Skemaerne herunder er under udarbejdelse og vil blive opdateret hurtigst muligt:

Information om reglerne for fiskeri med op til 6 kasteruser, kan du finde her: § 16. Seks kasteruser til fangst af ål

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her: Udskriftsvenlig tilmelding af 6 kasteruser

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her: Tilmelding af 6 kasteruser

Yderligere oplysninger

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.

Hvis du er journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 72 18 58 05.

Regelsættet

Regelsættet for fiskeri af ål

 

Bekendtgørelse nr. 844 af 13. juni 2022 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 2022 til og med 31. januar 2023.

Bekendtgørelse. nr. 1765 af 3. september 2021 om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand

Rådets Forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande.

 

Baggrund for bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen udmønter forpligtelsen i Rådets Forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 2022 om fiskerimuligheder for 2022. Artikel 13 i forordningen pålægger hver medlemsstat at fastsætte et forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand (lukkeperiode) i en sammenhængende periode på tre måneder, som lægges mellem den 1. august 2022 og den 28. februar 2023.

Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at lukkeperioden fastsættes for at sikre, at forbuddet omfatter perioderne med den største migration (gydevandring) af europæiske ål. Det fremgår endvidere, at lukkeperioden skal gælde alt fiskeri som defineret i grundforordningens artikel 4, stk. 1, nr. 28). Det betyder, at det ikke længere vil være tilladt at opbevare levende ål om bord, i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende i lukkeperioden. Det vil heller ikke være tilladt at lande ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. november 2022.

DTU Aqua har udarbejdet et notat bl.a. vedr. vandringsperioden for blankål i danske farvande. Det fremgår bl.a., at blankålens vandring kan foregå hele året, men med størst intensitet om efteråret. DTU Aqua har sammen med andre forskningsinstitutioner gennemført et projekt om ålens vandring med elektronisk mærkning af ål. Data fra dette projekt viser, at vandringen foregår i perioden oktober til februar med den største intensitet i november og december måned og med næsten lige stor vandring i henholdsvis oktober, januar og februar.

Den danske åleforvaltningsplan

Ud over lukkeperioden foregår den generelle indsats for beskyttelse af den europæiske ål som hidtil med opfyldelse af kravene i henhold til EU’s åleforordning og den danske åleforvaltningsplan.

Høring om genoprettelse af bestanden af europæiske ål

Forud for udstedelse af regelsættet iværksatte det daværende Fiskeridirektoratet den 22. september 2008 en høring vedr. gennemførelse af Rådets forordning om foranstaltninger til genoprettelse af bestanden af europæisk ål. Gennemførelsen vedrører alle former for fiskeri både erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri i saltvand og ferskvand.

Åleforvaltningsplan

Høringssvar

Høringsbrev af 220908

Bilag A

Bilag B

Udkast til bkg om betingelser for erhvervsmæssigt fiskeri af ål

Bilag C

Udkast til bkg om rekreativt fiskeri

Bilag C1

Bilag C2

Bilag D

Høringsliste

Brev af 160108 til deltagerne i ålemødet i Fiskeridirektoratet den 310108

Rfo. nr. 1100/2007 af 180907

Notat af 061207 fra DTU om åleforvaltningsplan i Danmark

Fiskeridirektoratets notat af 110308 vedr. indkomne ideer og kommentarer

Brev af 0603087 fra Dansk Amatørfiskerforening

Notat af 300108 fra Direktoratet for FødevareErhverv

Fiskeridirektoratets resume fra ålemødet den 310108

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion

Forklarende materiale til åleforvaltningsplanen

Report eel regulation

Second Danish report on eel regulation and emp

Third Danish progress report on eel regulation

Fourth Danish progress report eel management 2021

 

 

Erhvervs-og bierhvervsfiskeres spørgsmål og svar omkring den nye lukkeperiode fra 1. november til og med 31. januar 2023

Betyder det at man må losse ålene og lægge dem tilbage i et hyttefad, til de er klar til et videre salg nogle dage efter?

Nej, ålefiskeren skal lande ålene og de skal forblive på land, enten i kar, på køl eller anden opbevaring. Det er ikke tilladt at opbevare levende ål og lande ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. november 2022.

Jf. §§ 1 og 3 i bekendtgørelse nr. 844 af 13 juni 2022 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra og med den 1. november 2022 til og med den 31, januar 2023.

FAQ - Erhvervs- og bierhvervsfiskeres anvendelse af ruser til anden form for fiskeri end ålefiskeri

Hvordan skal vinduet i rusen laves? Tegning forventes at kunne forevises kontrollen?

Fiskeristyrelsen har ikke nogen tegninger af vinduet. Bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand § 7 beskriver det dog således:

Ruseredskaber kan anvendes til andet fiskeri end ålefiskeri på følgende betingelser:

a) Maskemålet i bagrusen – efter anden sidste bøjle – skal være på mindst 60 mm (helmaske), eller

b) Maskemålet i bagrusen – efter sidste bøjle – skal være på mindst 90 mm (helmaske).

Maskemålet er opfyldt, hvis der i rusen – mellem sidste og anden sidste bøjle – er et vindue på 14 x 14 cm med det nævnte maskemål. Vinduet skal være placeret på rusens overside.

 

Hvordan vil man håndtere den tid, det vil tage, hvis folk skal montere vindue på vandet? (f.eks. til redskaber)

Da forbuddet mod brugen af ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber træder i kraft 1. november, så skal vinduerne i bagrusen være monteret inden 1. november.

Hvordan vil man håndtere, hvis der skulle være ål i rusen, selvom der er vindue i? (Ud over ålene skal genudsættes) Giver ovenstående point?

Når vinduet er konstrueret korrekt, og fangede ål bliver genudsat, så er der ikke nogen overtrædelse af reglerne. Det vil heller ikke give point.

Kan vi sy et vindue øverst i alle bundgarn, som i almindelige ruser mellem sidste og andensidste bøjle på evt. 15x15 cm, hvor maskerne skal være 50 mm (måske mindre), så alle ål kan slippe ud, og ruserne stadig kan holde sild og torsk?

Efter gældende ålestopbekendtgørelses § 2, stk. 2 må bundgarn og bundgarnslignende redskaber, der anvendes til andet end ålefiskeri, være forsynet med ruser, når ruserne er indrettet, så de ikke kan tilbageholde ål. Hvis ål fanges i den periode, hvor det ikke er tilladt at fiske efter ål, skal disse straks genudsættes.

Skal bundgarn, som er indrettet til ikke at kunne fange ål, registreres på ny til Fiskeristyrelsen?

Ja, hvis du ønsker at benytte de bundgarn, der er indrettet til ikke at kunne fange ål, i lukkeperioden, så skal de anmeldes til det lokale fiskeriinspektorat med beskrivelse af redskabernes udformning, størrelse og placering af redskabet, jf. reglerne i § 7, stk. 4 i bekendtgørelsen for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Er det muligt med et målrettet fiskeri efter sild med et maskemål mellem 32-40 mm. Hvis posen forlænges med f.eks. 1 m. pose med det maskemål, ville man kunne fange sild og ikke ødelægge rusen?

Det er ikke tilladt at udøve målrettet fiskeri efter sild med et maskemål mellem 32-40 mm, da ål vil blive tilbageholdt i redskabet.

Kan jeg erstatte det 14x14 cm vindue, ved at skære en trekantet flap på rusens overside, som måler mindst 60 mm på hver af de 3 sider? Det giver mulighed for at reparere garnet igen efter forbuddet.

Forslaget om at erstatte det i bekendtgørelsen beskrevne 14 x 14 cm vindue med at skære en trekantet flap, kan ikke tillades, da udformningen ikke er beskrevet i de gældende regler.