Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri

Brug af akustiske alarmer er vedtaget for i videst muligt omfang at begrænse og om muligt hindre fangster af havpattedyr (hvaler, marsvin m.m.).
Akustiske alarmer til at skræmme hvaler væk fra fiskeredskaberne har vist sig gode til at nedbringe bifangsterne af hvalarter i fiskerier med faststående garn.
Anvendelse af sådanne alarmer er derfor påkrævet i farvande og ved fiskerier, hvor man ved eller formoder, at der vil være store bifangster af små hvaler.

Generelle regler for brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri

Reglerne for brug af akustiske alarmer finder du i Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2018 om anvendelse af akustiske alarmer (pingere) i visse garnfiskerier. Bekendtgørelsen finder du på Retsinformation (Retsinfo) og du kan se den her:

Bekendtgørelse om akustiske alarmer

Som supplement til bekendtgørelsen har Fiskeristyrelsen udarbejdet en brochure, som på en nem måde giver overblik over reglerne for brug af "pinger". Brochuren indeholder tillige kort over de områder hvor akustiske alarmer skal anvendes. Brochuren finder du her:

Information om brug af akustiske alarmer (pinger)