Fartøjer - kapacitetstilladelse og registrering

Fartøjer der anvendes til erhvervsmæssig fiskeri skal have den fornødne kapacitet, før fartøjet kan anvendes. Du kan her finde oplysninger om de krav, der stilles til et fartøjs kapacitet. Du kan også finde oplysning om registrering af de redskaber, fartøjet anvender.

Kapacitetstilladelse

Fiskeriindsatsen styres blandt andet gennem fiskeriflådens samlede kapacitet. Derfor må et fartøj kun anvendes til erhvervsfiskeri, hvis der er givet en tilladelse af Fiskeristyrelsen. Ændringer af fartøjer med en kapacitetstilladelse, som medfører en forøgelse af tonnagen, maskinkraften, målene, mv., skal godkendes af Fiskeristyrelsen. Det sker ved, at der bliver udstedt en ny kapacitetstilladelse.

Der bliver for tiden ikke givet tilladelse til at udvide fiskeflådens samlede kapacitet. Hvis man fx ønsker at bygge et nyt fartøj, vil man kun få tilladelse, hvis der tages mindst en tilsvarende – og i mange tilfælde en større – mængde kapacitet ud af flåden, end der sættes ind.

Ledig kapacitet kan overdrages ved at afgive en erklæring om det.

Kapacitetsansøgningsskema(PDF)

Erklæring om overdragelse af disponibel kapacitet(PDF)

Vejledning til udfyldelses af skemaer(PDF)

Registrering - fartøjer og redskaber

Fartøjer, der driver erhvervsfiskeri, skal både være registreret i Søfartsstyrelsen og Fiskeristyrelsens fartøjsregister.

Det påhviler ejeren af fartøjet skriftligt at indsende et nyt skema ved eventuelle ændringer på fartøjet.

Fartøjsregisterskema(PDF)

Fartøjsregisterskema(Word)

Vejledning til at udfylde fartøjsregisterskema(PDF)