Hvis din indtægt fra fiskeri ikke er stor nok til, at du kan registreres som erhvervsfisker, har du mulighed for at blive registreret som bierhvervsfisker.

En bierhvervsfisker må – i modsætning til lyst- og fritidsfiskere – sælge sin fangst.

For at blive registreret som bierhvervsfisker, skal du opfylde nogle bestemte betingelser. Bierhvervsfiskeri må kun drives personligt, og der må hverken anvendes lønnet eller ulønnet medhjælp. Der findes 9 typer af registreringer, og nedenunder er der en oversigt over mulighederne. Hvis der ikke står noget om fremgangsmåde og frister ved ansøgning, kan du ansøge ved at henvende dig til fiskeriinspektoratet i området.

Fiskeri fra et lånt fartøj kan ikke medregnes som bierhvervsfiskerindtægt

Fiskeristyrelsen er blevet bekendt med, at der har været tvivl mht., om fiskeri fra et lånt fiskefartøj kan medregnes som bierhvervsfiskerindtægt. Styrelsen skal derfor præcisere følgende:

Som bierhvervsfisker skal mindst 5 pct. af din bruttoindtægt ved personlig virksomhed i de foregående 12 måneder stamme fra bierhvervsfiskeri, og dit fiskeri må kun drives personligt og uden brug af lønnet eller ulønnet medhjælp. Bierhvervsfiskeri skal derfor foregå som selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri. Som bierhvervsfisker kan du derfor ikke medregne indtægt fra f.eks. ansættelse på et fiskefartøj som bierhvervsfiskerindtægt. Fisker du fra et lånt fartøj, vil du blive betragtet som ansat fartøjsfører, og din indtægt kan ikke medregnes som bierhvervsfiskerindtægt. Hvis du fisker fra et fartøj, som du ikke selv ejer, skal du være lejer af fartøjet, og du skal kunne dokumentere lejeforholdet med en lejekontrakt eller lignende.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.

Bierhvervsfisker siden 1983

Disse kan fortsætte som bierhvervsfiskere, og der er ingen krav til indtægten fra fiskeriet.

Omregistrering af erhvervsfiskere til bierhvervsfiskere

Erhvervsfiskere har ret til at blive omregistreret til bierhvervsfisker. Hvis du opfylder betingelserne for at blive erhvervsfisker, kan du først blive registreret som erhvervsfisker og derefter omregistreret til bierhvervsfisker. En omregistrering er ikke tidsbegrænset, men du skal opfylde fem procents-kravet. Det betyder, at mindst fem procent af din bruttoindkomst ved personlig virksomhed i de forudgående 12 måneder skal komme fra fiskeri.

Fra fritidsfisker til bierhvervsfisker - fem år

Hvis du har været fritidsfisker i fem år kan du søge om at blive bierhvervsfisker. Ansøgningen bliver behandlet af et nævn, som behandler ansøgninger to gange om året. Ansøgningsfristerne er 15. februar og 15. august. Du kan få udleveret et skema hos Fiskeristyrelsen eller fiskeriinspektoraterne. Skemaet kan også hentes nedenfor. Skemaet skal sendes via et af inspektoraterne til Fiskeristyrelsen. En lang række forhold er afgørende, for om du kan registreres. Registreringen er uden tidsbegrænsning, men mindst fem procent af din bruttoindkomst ved personlig virksomhed i de forudgående 12 måneder skal komme fra fiskeri.

Fiskeristyrelsen skal gøre opmærksom på, at Søfartsstyrelsen stiller uddannelsesmæssige krav til besætning og fører af fiskeskibe jf. gældende regler om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser. Disse bestemmelser er udarbejdet ud fra et sikkerhedshensyn. For nærmere vejledning om de sikkerhedsmæssige aspekter ved arbejdet som fisker, kan du kontakte Fiskeriets Arbejdsmiljøråd på tlf. +45 75 18 05 66 eller e-mail: post@f-a.dk

Ansøgningsskema som bierhvervsfisker (udfyldes og sendes fra din enhed): ANSØGNING_FRITID TIL BIERHVERV.pdf

Ansøgningsskema som bierhvervsfisker til udskrivning. (udfyldes manuelt og sendes som post): Udskrivning_ANSØGNING_FRITID TIL BIERHVERV.pdf

Fra fritidsfisker til bierhvervsfisker - 1996-1998

Tidligere måtte fritidsfiskere sælge deres fangst. Hvis du kan dokumentere, at du i en periode af mindst 12 måneder i tiden 1. januar 1996 – 1. oktober 1998 har haft en indkomst på mindst 10.000 kr. fra fritidsfiskeri, kan du blive registreret som bierhvervsfisker. Registreringen er uden tidsbegrænsning, men mindst fem procent af din bruttoindkomst ved personlig virksomhed i de forudgående 12 måneder skal komme fra fiskeri.

Registreret inden for fem år

Hvis din registrering falder bort på grund af fem procents-kravet, kan du blive registreret igen, hvis du kan dokumentere, at du inden for de seneste fem år var registreret som bierhvervs- eller erhvervsfisker. Du skal dog have opfyldt fem procents-kravet i en periode af 12 sammenhængende måneder i løbet af de fem år. De nærmere betingelser er afhængige af den oprindelige registrering.

Sociale og helbredsmæssige hensyn

Hvis der er sociale eller helbredsmæssige grunde, er der i meget sjældne tilfælde mulighed for at blive registreret som bierhvervsfisker. Betingelserne for registreringen varierer. Registreringen gælder for mindst et år eller længere. Det er muligt at ansøge om at få forlænget registreringen. Denne type ansøgninger bliver behandlet en gang om året, og det er kun i få tilfælde, at der sker en registrering i denne kategori. Ansøgningsfristen er 15. maj. Skema kan fås hos Landbrugsstyrelsen og fiskeriinspektoraterne. Skemaet skal sendes via et af fiskeriinspektoraterne til Landbrugsstyrelsen.