Hvilke fartøjer er omfattet af projektet?

Som udgangspunkt vil alle fartøjer med bundslæbende redskaber, der i en periode har haft 20 eller flere havdage i Kattegat, blive omfattet af krav om kamera.

Hvornår skal udstyret være installeret og taget i brug?

Det afhænger af, hvornår fartøjsejeren er adviseret om, at der skal installeres kameraudstyr ombord. Der vil være funktionsdueligt kameraudstyr installeret på 12 udvalgte fartøjer i løbet af de første måneder af 2020. Resterende fartøjer, som vil blive omfattet af krav om kamera, vil blive kontaktet af Fiskeristyrelsen i god tid forinden.

Skal udstyret også være tændt, hvis man fisker i andre områder end Kattegat?

Nej, kravet om elektronisk monitorering gælder kun ved fiskeri i Kattegat.

Hvilke erfaringer findes der med elektronisk monitorering?

Elektronisk monitorering af fiskeriet anvendes bl.a. i Canada og USA. I Danmark har der været forsøg med elektronisk monitorering i perioden 2008 – 2016.

Hvorfor ikke anvende en anden type kontrol end elektronisk monitorering?

Elektronisk monitorering er et meget omkostningseffektivt kontrolredskab. Alternativet vil være flere kontrolskibe eller observatører om bord, som begge dele er meget omkostningstunge og tidskrævende løsninger. Desuden viser al erfaring, at det er meget vanskeligt med de nuværende kontrolmidler effektivt at kontrollere og håndhæve landingsforpligtelsen.

Hvad får fiskerne ud af projektet om elektronisk monitering?

De indsamlede data vil give mere og bedre dokumentation af fangster, som på sigt vil føre til bedre udnyttelse af ressourcerne og forbedring af kvotegrundlaget. Under et fuldt dokumenteret fiskeri gennem elektronisk monitering får fiskerne gode muligheder for at vise, at deres fiskeri er bæredygtigt. De første 12 fartøjer i projektet kan desuden fiske videre i 2020 efter de gældende tekniske regler, mens de øvrige fartøjer Kattegat skal fiske med særlige selektive redskaber efter 31. maj 2020. Fartøjer, der bliver omfattet af projektet i de kommende år, forventes også at blive fritaget for de skærpede redskabskrav, efterhånden som de får monteret kameraudstyr.

Hvem skal betale for udstyr, opsætning og drift?

Miljø- og Fødevareministeriet afholder alle udgifter i forbindelse med indkøb og installering af materiel.

Dette gælder også udgift til transmission af data. Det forventes, at fiskerne selv skal afholde udgifter til løbende drift.

Hvordan sikres privatlivets fred?

Formålet med projektet at monitere fangsten og fangstredskaberne – ikke de personer, som arbejde om bord på fartøjet. Det undersøges i øjeblikket, hvordan der kan sikres anonymitet af de fiskere, der er om bord på fartøjet ifm. gennemgangen af optagelserne – f.eks. vis sløring. Kameraerne vil blive installeret på fartøjet til at dokumentere selve fangstprocessen – altså fiskeredskabet og håndtering af fangsten, men ikke i f.eks. styrehuset eller i private opholdsrum ombord på fartøjet.

Hvad med overholdelse af GDPR-regler?

Indsamling af data vil ske i fuld overensstemmelse med de gældende regler for håndtering af persondata.

Hvem får adgang til at se kamerabillederne og bliver optagelserne gemt – og hvor længe?

De indsamlede data vil blive gennemgået af medarbejdere i Fiskeristyrelsen. Data lagres for en begrænset periode, medmindre der er indikation af evt. uhensigtsmæssigheder. Data vil også kunne anvendes i forskningsøjemed.

Hvilken type kameraer skal der opsættes?

Projektet gennemføres i overensstemmelse med de retningslinjer, som Det Europæiske Fiskerikontrolagentur EFCA har udarbejdet om elektronisk monitorering.

Udbyderen af kameraudstyret, Anchor Lab A/S, er udvalgt på baggrund af et EU-udbud, som blev afsluttet i sommeren 2020.

Hvordan fungerer elektronisk monitorering?

Data opsamles fra kameraerne og lagres på en ”black box” om bord på fartøjet. Black box’en kan opbevare data opsamlet i op til 12 måneder. Sensor-data (position, kurs, fart, redskabsaktivitet) registreres hvert 10. sekund sendes en gang i døgnet via GMS-mobilnettet til Fiskeristyrelsen. Billeddata sendes via 3G, 4G eller Wi-Fi til Fiskeristyrelsen.

Hvor mange kameraer skal der opsættes på hvert fartøj?

Det afhænger af fartøjets individuelle indretning og vil blive fastlagt ifm. udarbejdelsen af den individuelle plan for fartøjet (Vessel Monitoring Plan), som skal udarbejdes for hvert fartøj. Typisk skal installeres mellem 4 og 8 kameraer afhængig af fartøjstype.

Følger kravet om installering af kamera fartøjet eller fiskeren?

Kravet om installation af kameraudstyr retter sig mod fartøjet. Ved salg af et fartøj, der er omfattet af krav om installation af kameraudstyr, vil kravet fortsat være gældende for fartøjet under den nye ejer.

Hvad sker der, hvis en fartøjsejer nægter installation af kameraudstyr?

En fartøjsejer kan ikke nægte installation af kameraudstyr. Såfremt en fartøjsejer ignorerer et påbud om installation af kameraudstyr, kan den pågældende straffes med bøde. I gentagne tilfælde kan fartøjets fiskerilicens inddrages i en periode.

 

Hvad sker der, hvis man sælger sine kvoter i Kattegat?

Såfremt en fartøjsejer sælger sine kvoter i Kattegat, vil fartøjet fortsat være omfattet af krav om installation af kameraudstyr. Ved fiskeri i andre farvandsområder end Kattegat vil der dog ikke være krav om, at udstyret er tændt.

Hvad sker der, hvis et fartøj med kameraudstyr fisker i Kattegat, uden at udstyret er tændt?

Det er ikke tilladt for fartøjer med kameraudstyr at fiske i Kattegat, uden at udstyret er tændt. Såfremt et fartøj med kameraudstyr udøver fiskeri i Kattegat, uden at udstyret er tændt, kan det pågældende fartøj straffes med bøde. I gentagne tilfælde kan fartøjets fiskerilicens inddrages i en periode.

Kommer der mere information ud, om hvordan fartøjsejere skal forholde sig, når der skal installeres kameraudstyr?

De 12 fartøjsejere er blevet kontaktet af Fiskeristyrelsen for at få udarbejdet en individuel plan (Vessel Monitoring Plan) for fartøjerne, der i detaljer fastlægger, hvilket udstyr der skal installeres på fartøjet.