Med henblik på at skabe rammer for en mere strategisk anvendelse af forsøgskvoter og gennemsigtig adgang til gennemførelse af forsøgsfiskerier er der udarbejdet en bekendtgørelse for projekter i saltvand.

De nye regler indebærer krav om systematisk afrapportering og evaluering samt annoncering af visse projekter, så alle interesserede får mulighed for at byde ind på forsøgsfiskeriprojekter, der tildeles med udgangspunkt i Fiskerilovens §109. 

Rammerne for forsøgsfiskerierne er udarbejdet på baggrund af politisk enighed blandt alle Folketingets partier i 2019 om en række hovedprincipper for forvaltningen af forsøgsfiskerier:

  • Transparens

  • Lige adgang for alle fiskere/forskere

  • Systematisk afrapportering

  • Naturhensyn

  • Tydelige krav og afgrænsning

  • Bagatelgrænse for mindre projekter

Mere information om forsøgsfiskeri

Forsøgskvote i Danmark har i tidligere år blandt andet været anvendt til projekter under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), EHFF-projekter, redskabsforsøg og andre togter. Disse projekter har blandt andet været kendetegnet ved, at der har deltaget et antal fiskefartøjer, som har afprøvet redskaber eller lignende. De deltagende fartøjer har modtaget en mængde fisk for at deltage i det videnskabelige projekt - typisk den hovedart i det fiskeri, som projektet/forsøgsfiskeriet vedrører. Denne type forsøgsfiskeri kategoriseres som ”2 pct. forsøgsfiskeri”.

Mere information om 2 pct. forsøgsfiskeri og ansøgningsproceduren.

Det er også muligt at søge om tilladelse til, at udføre projekter uden forsøgskvote, hvis projektet kræver dispensation fra gældende fiskeriregler. Disse projekter kan have et videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt formål. Denne type forsøgsfiskeri kategoriseres som ”teknisk forsøgsfiskeri”.

Mere information om teknisk forsøgsfiskeri i saltvand og ansøgningsproceduren.

For at få del i de videnskabelige forsøgskvoter eller få mulighed for, at lave tekniske forsøg, skal Fiskeristyrelsen give tilladelse. Begge typer forsøgsfiskeri er reguleret i forsøgsfiskeribekendtgørelsen.

 Oversigt over tidligere projekter og afrapportering.

EU og danske regler om forsøgsfiskeri

På siden her fremgår de vigtigste EU-forordninger og de danske regler, der danner grundlag for forvaltning af forsøgsfiskeri i Danmark.

Forsøgskvoter tildeles med hjemmel i kontrolforordningens (1224/2009) artikel 33, stk. 6. Der skal være tale om videnskabelig forskning, før end forsøgskvote kan tildeles. Fangster, der efterfølgende afsættes og sælges skal modregnes i den nationale kvote, hvis de overstiger 2 pct. af denne kvote. Dette gælder inden for kvoteåret, pr. art og pr. område. 

Forordning 2019/1241 om tekniske regler beskriver rammerne om gennemførelse af videnskabelige undersøgelser for så vidt angår afvigelse fra gældende fiskeriregler. Det kan f.eks. hindre udviklingen af nye redskaber i forsøgsprojekter, hvis fartøjet skulle overholde de almindelige tekniske regler om blandt andet maskestørrelser.

Forsøgsfiskeri (2 pct og teknisk forsøgsfiskeri mv.) har hjemmel i Fiskerilovens §109, som bl.a. er udmøntet i forsøgsfiskeribekendtgørelsen af den 1. januar 2021. 

Hvem kan søge?

2 % forsøgsfiskeri*

Teknisk forsøgsfiskeri

Producentorganisationer, forskningsinstitutioner, fiskere, virksomheder, m.fl.

Producentorganisationer, forskningsinstitutioner, fiskere, virksomheder, m.fl.

* Et krav for at kunne få tildelt ekstra årsmængder til forsøgsfiskeri (dvs. 2 % kvote), er, at en godkendt forskningsinstitution er tilknyttet projektet. Hvis ansøger ikke er en af de godkendte forskningsinstitutioner nævnt i bekendtgørelsens bilag 1, skal der udarbejdes en samarbejdsaftale med en af de nævnte forskningsinstitutionerne. Se den fulde liste over godkendte forskningsinstitutioner i Bilag 1 i forsøgsfiskeribekendtgørelsen.
 

Hvordan søger du 2 % forsøgsfiskeri?

Ved ønske om, at få tilladelse til at udføre et videnskabeligt forsøg med forsøgskvoter (dvs. 2 pct forsøgsfiskeri), skal dette ansøgningsskema benyttes

Der skal kun ansøges om forsøgskvote, såfremt der fiskes efter kvoterede arter. Et overblik over mængderne af de kvoterede arter kan findes her.

Ansøgningen skal sendes til Fiskeristyrelsen på mail til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk senest tre måneder før projektet ønskes påbegyndt.

Krav om antagelighed for deltagende fartøjer

For at opnå tilladelse til 2 pct. forsøgsfiskeri, skal deltagende fartøjer være antagelige og må dermed:

1) ikke have begået svig;

2) ikke på ansøgningstidspunktet have ejerandele i fiskefartøjer, der er opført på EU-listen over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), og

3) ikke have mere end højst 9 point registreret i Fiskeristyrelsen for alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitik.

For mere information se forsøgsfiskeribekendtgørelsens §5. 

Hvordan søger du teknisk forsøgsfiskeri i saltvand (§109)?

Ved ønske om, at få tilladelse til at udføre et videnskabeligt teknisk forsøg efter § 109, skal dette ansøgningsskema benyttes.

Ansøgningen skal sendes til Fiskeristyrelsen på mail til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk i god tid inden påtænkt projektstart. 

Krav til afrapportering

Når forsøgsfiskeriprojektet er afsluttet, skal der afrapporteres om projektets resultater mv. 

Afrapporteringen skal sendes til Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter projektets afslutning.

Afrapporteringen skal ske i dette skema (2 pct. forsøgsfiskeri) eller dette skema ved teknisk forsøgsfiskeri, jf. bilag 3 for 2 pct forsøgsfiskeri og bilag 5 ved teknisk forsøgsfiskeri i forsøgsfiskeribekendtgørelsen.

Det udfyldte afrapporteringsbilag samt evt. rapporter sendes til Fiskeristyrelsen på mail til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk

Alle projektrapporter bliver løbende offentliggjort på denne side. 

Spørgsmål/Svar

Har du spørgsmål omkring 2 % eller teknisk forsøgsfiskeri, er du altid velkommen til at kontakte os på forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk.

Vi vil løbende opdatere denne side med aktuelle spørgsmål og svar. 

Hvilke forsøgsfiskerier er ikke omfattet af ordningen? 

  • Undersøgelser, projekter m.v. der gennemføres som led i den handlingsplan for fiskepleje som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har udarbejdet i lov om fiskeri og fiskeopdræt.
  • Undersøgelser, projekter m.v., der er aftalt som en del af den forskningsbaserede myndighedsbetjening mellem en forskningsinstitution og ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, og hvor forskningsinstitutionen udelukkende anvender egne fartøjer.