Et af de centrale elementer i reformen af den fælles fiskeripolitik er gradvis at bringe udsmid af fisk (også kaldet ”discard”) til ophør i alle fiskerier.

Det overordnede mål med reformen er at sikre, at fiskeri i de fælles farvande er bæredygtigt, både for erhvervet og for naturen. Selvom det er vigtigt at maksimere fangsten, er vi nødt til at sikre, at de europæiske fiskebestande kan reproducere sig selv, så vi også har fisk i vores farvande i fremtiden.

Derfor er reformen målrettet mod at gøre fiskeriet mere selektivt og samtidigt at udfase udsmidningen af den uønskede fangst.

Her på siden kan du læse mere om den gældende landingsforpligtelse fra 1. januar 2015 og om den gradvise indfasning af landingsforpligtelser i EU.

Hvad er discardforbuddet?

Discardforbuddet, også kaldet landingsforpligelsen, betyder, at en del af det danske fiskeri fra den 1. januar 2015 bliver omfattet af den første fase af forbud mod udsmid af fisk. Det omfatter fiskeriet på torsk og laks i Østersøen samt industrifiskeri (fisk, der ikke går til menneske konsum) og det pelagiske fiskeri (stimefisk). Fra 1. januar 2016 er det demersale fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat også omfattet.

Discardforbuddet indfases for en række øvrige fiskerier i perioden 2016-2019.

Fra dansk side arbejder man i øvrigt løbende for at sikre en praktisk og velfungerende implementering af discardforbuddet, og for at reglerne bliver så enkle og kontrollerbare som muligt.

Gradvis indfasning

Et af de centrale elementer i fiskerireformen er gradvist at reducere udsmid af fisk (også kaldet landingsforpligtigelse) ved, at der indføres et discardforbud.

Første del af discardforbuddet blev introduceret 1. januar 2015 og omfatter pelagiske arter (sild, makrel og blåhvilling), industrifiskeri (brisling, tobis og sperling) og fiskeri i Østersøen.

Anden del af discardforbuddet introduceres 1. januar 2016. Her indfases demersale arter, som er torsk, kuller, sej, hvilling, kuller, kulmule, jomfruhummer, rejer, rødspætte og tunge.

Senest 1. januar 2019 vil alle fiskerier i EU-farvande være omfattet af discardforbuddet.

Vejledninger

For at sikre at de nye regler kan overholdes, har Landbrugsstyrelsen udarbejdet nedenstående vejledninger. Vejledningerne kan med fordel medbringes på fiskeri.

Vejledningerne forventes at blive ændret, så snart yderligere regler bliver vedtaget, eller der ændres i de tekniske løsninger, der skal understøtte landingspligt.

Vejledninger gældende fra 1. januar 2017:

Vejledning til landingspligt - Østersøen

Vejledning til landingspligt for demersalt fiskeri i Nordsøen og ICES 3a (incl. Skagerrak og Kattegat)

Vejledning til landingspligt for fiskeri efter små pelagiske arter og industriarter i Nordsøen