Ved ansøgninger om tilladelse efter §109 i Fiskeriloven skal der indsendes et særligt ansøgningsskema.

 

Hvem skal indsende ansøgningsskema

Ansøgningen skal udfyldes af alle ansøgere, uanset om ansøger er en erhvervsfisker, en organisation eller en forskningsinstitution. Underskrevet ansøgning i pdf bedes sendt til: forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk 

En ny bekendtgørelse er den 1. januar 2021 trådt i kraft om undersøgelser, projekter m.v. i videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt øjemed. Den kan tilgås her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2111 

Ansøgningsskema til brug ved ansøgning om fiskeri med videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt formål efter §109 i Fiskeriloven fremgår af bekendtgørelsen og kan hentes her:

Ansøgningsskema og bilag – 2 % forsøgskvote efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (elektronisk)

Ansøgningsskema og bilag - 2 % forsøgskvote efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (manuel version til udprintning, udfyldelse og efterfølgende indscanning)

Ansøgningsskema og bilag – forsøgsfiskeri efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (elektronisk)

Ansøgningsskema og bilag – forsøgsfiskeri efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (manuel version til udprintning, udfyldelse og efterfølgende indscanning)

Ejere af snurrevodsfartøjer med en motorkraft over 221 kW, har mulighed for at deltage i et maskinkraftforsøg i rødspættekassen fra november 20202 til og med november 2021.

Nyhed - Tobisfiskeri i Nordsøen: Mulighed for at byde ind som operatør i et mærkningsforsøg til gennemførelse i juli måned

For at kunne danne et mere solidt geografisk bestandsgrundlag for den MSY-baserede forvaltning af tobis i Nordsøen, gennemfører DTU Aqua et mærkningstogt i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen.

Ansøgningen omfatter et antal eksperimentelle mærkninger af tobis på kystnære banker i 2r (fx Horns Rev), hvor fangsthåndtering, injektionsmetoder, mærke-overlevelse, og prøvetagning af mærkede tobis inden udsætning skal undersøges. Yderligere skal der testes forskellige udsættelsesmetoder for minimering af prædation på nymærkede tobis.

Det deltagende fartøj vil modtage forsøgskvote for deres indsats og samarbejde i projektet svarende til lejeprisen for fartøjet (charterafgift).

Fiskeristyrelsen inviterer derfor alle egnede fiskefartøjer til at byde på opgaven, som operatør for DTU Aqua i dette forsøg.

Togtet forventes at begynde – 20.07.2020 og omfatter i alt 14 fiskedage*

*Der tages forbehold for dårligt vejr og andre uforudsete forhold, der kan ændre forsøgsperioden. Parterne skal informere hinanden om aktiviteter, der forhindrer sejlads inden forsøgsfiskeriet indledes.

Togtplanen er beskrevet nedenfor og forventes gennemført i uge 30 og 31.

Uge 30: (Der er 2 DTU Aqua medarbejdere ombord på fartøjet, som stiger af efter første landing/losning)

Dag 1: Lokalisering af område med tilstrækkeligt mange tobis til at der kan mærkes i 2 dage og efterfølgende fiskes i området. Forberedelse og opstart på mærkning.

Dag 2: Mærkning

Dag 3. Mærkning

Dag 4. Fiskeri direkte på udsætningslokaliteterne

Dag 5-7. Fiskeri omkring udsætningslokaliteterne og landing/losning når lasten er fyldt.

Fiskeri fortsætter videre på forsøgskvote fra dag 8 og frem: (Ingen DTU Aqua medarbejdere ombord på fartøjet, fiskeriet registreres på trækniveau).

Der fiskes alle dage, men fartøjet må maks. fange 200 tons tobis i alt under forsøgsperioden. Der fiskes inden for et forudbestemt delområde i SA2.

Om opgaven, fartøjet og kravspecifikation til det

Fartøjet byder på en charterafgift pr. hele fiskedøgn (kr./døgn). Charterafgiften skal være inklusiv alle omkostninger, herunder skipper, besætningsmedlemmer, fiskeredskaber, dieselforbrug, vedligeholdelse og eventuelle skader på fartøj eller redskaber.

Fangsten landes i skibets navn og modregnes charterafgiften. DTU Aqua skal have en kopi af auktionsafregningerne.

For at komme i betragtning som deltagende fartøj i forsøgsfiskeriet skal følgende krav accepteres og opfyldes:

 • Fartøjet vil som kompensation for deltagelse i forsøgsfiskeriet få tildelt en forsøgskvote på maks. 200 tons fordelt over 2 uger, som skal fiskes inden for forud bestemte geografiske rammer.
 • Fartøjet skal have soveplads til 2 DTU Aqua medarbejdere.
 • Fartøjet skal have plads på dækket til montering af mærkningsopstilling, der fylder ca. 10 m2, fartøjer med mulighed for helt eller delvist overdække af mærkningsopstillingen prioriteres.
 • God hygiejne og overholdelse af gældende retningslinjer i forhold til COVID-19.
 • Hvis mærkningsdagene gennemføres som dagsture, udpeges et mærkningsområde, der ligger med en max sejltid på 3 timer pr. vej.
 • Fartøjet skal have solid erfaring med tobisfiskeri i SA2
 • Under mærkningsdagene, hvor der kun skal fanges små mængder af tobis, skal fangsten (levende) kunne tackles ind på dækket således at en passende mængde levende tobis til mærkning kan udvælges.
 • Under forsøgsfiskeriet skal fangsten kunne skannes for mærkede tobis inden de kommes i lasten, der foretages i samarbejde med DTU Aqua en vurdering af hvor PIT tag scanner kan monteres (systemet opsættes og vedligeholdes af DTU Aqua).
 • Fartøjet skal lande fangsten i Hvide Sande/Thyborøn på en indpumpningsstation, hvor der er monteret en funktionel scanner.
 • Hvert træk skal gemmes i plotter, registreres i logbogen og opgives til DTU Aqua
 • Skipper skal sikre, at PIT tag scanner på fartøj er tændt og testet funktionsdygtig inden indpumpningen starter – fejl meldes uden forsinkelse til DTU Aqua
 • Ændringer fx pga. for dårligt vejr til mærkning, aftales med det enkelte fartøj ud fra dets individuelle forudsætninger.
 • Alle ændringer skal aftales med og godkendes af DTU Aqua

Alle ansøgninger sendes til specialkonsulent Eva Maria Pedersen fra DTU Aqua på emp@aqua.dtu.dk  med Fiskeristyrelsen på CC (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk ) senest den 14. juli 2020. Ansøgninger modtaget senere end den 14. juli 2020 vil ikke komme i betragtning.