Beskyttelse af rev i Natura 2000 områder

Rev findes på udpegningsgrundlaget i 65 af de 97 danske marine Natura 2000-områder. Danmark er forpligtet til at sikre rev en gunstig bevaringsstatus og beskytte dem mod irreversible påvirkninger.

Udenrigsministeriet er som ressortmyndighed forpligtet til at gennemføre den nødvendige fiskeriregulering med det formål at leve op til habitatdirektivets bestemmelser og målsætninger. Det er med udgangspunkt i denne forpligtelse, at der tilbage i 2011 blev igangsat arbejdet omkring beskyttelse af rev i de udlagte Natura 2000-områder.

Udenrigsministeriet drøfter kommende initiativer og konkrete fiskerireguleringstiltag med medlemmerne af ministeriets ”Dialogforum for Natura 2000 og Havstrategi”, hvor både fiskerierhvervet, grønne organisationer og andre interessenter er repræsenteret.